O CLUBE DO EMPREGO

Que é? Que servizos presta?:

O Clube de Emprego é un proxecto, dinámico e en constante evolución, que busca crear 
emprego a nivel local.

É un servizo  municipal de información, orientación e dinamización laboral, complementario ó  
Servizo Público de Emprego,   que incide sobre os seguintes aspectos:

1.      Mediación entre a oferta e demanda de traballo

Asesoramento laboral
Bolsa de emprego

2.      Autoemprego

Asesoramento para a creación de empresas
Difusión do espírito emprendedor

3.      Formación

Accións formativas puntuais que inciden en aspectos básicos para a 
mellora da empregabilidade: alfabetización informática, organización do tempo na 
busca de emprego, motivación, actitudes, etc.

 4.      Creación de redes para o emprego

                    Pretendemos crear un espazo de comunicación entre:
                       - desempregados/as
                       - empresas
                       - voluntarios/as
                       - estudantes
                       - emprendedores/as
                       - institucións
                         que permita crear emprego, como fin último.

 5.      Fomento das novas tecnoloxías

                       Utilización do correo electrónico coma medio preferente de comunicación e
                        utilización das redes 2.0.

a)     Creación de perfil en  facebook:  www.facebook.com/adlcangas:

 §         Publicación ofertas de emprego
 §         Publicación de información de interese para a busca de emprego
 §         Iiformación para o emprendimento
 §         Formación
 §         Novas económicas
 §         Reflexión e debate

b)     Creación dun blog: www.adlcangas.blogspot.com

c)      Perfil twitter: http://twitter.com/CarmenAdlcangas


  Como debo facer para inscribirme?:

            A inscrición neste servizo é de carácter gratuito. 

MODALIDADE PARA DESEMPREGADOS/AS

 Está supeditada a que nese momento esté aberto o servizo,  que se presta en  convocatorias temporais pechadas.
 Para inscribirse na bolsa de emprego, haberá que cubrir a solicitude facilitada nas oficinas do Clube do Emprego.
Unha vez cuberta a ficha de inscrición deberán facilitar o séu currículo (ou a documentación necesaria para a súa elaboración) e unha fotografía, e darase de alta na base de datos como demandante de emprego.
O currículo xunto coa fotografía pódese enviar ó noso enderezo de correo electrónico: adlcangas@gmail.com para axiliza-los trámites.

MODALIDADE PARA EMPRESAS

Este servizo está aberto permanentemente.
Para inscribirse na base de datos como empresa colaboradora, deberán facilita-la seguinte información: nome da empresa, enderezo, teéfono, fax, e-mail, C.I.F. e persoa de contacto
Asemade, para realizar unha demanda de persoal será necesario contactar con nós, solicitándonos un perfil de candidatos/as determinado.
Os currículos das persoas que cumprarn o perfil demandado será enviados por coreo electrónico ou entregados persoalmente, previa autorización polos usuarios/as..
  

 MODALIDADE PARA EMPRENDEDORES

            Servizo personalizado, aberto permenentemente, que requiere cita previa.


NOTA IMPORTANTE: Este servizo está suspendido temporalmente .